کودهای NPK گرانوله، تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا بوده و دارای ترکیباتی هستند که به طور کامل در آب حل نمی شوند، فلذا می بایست به شیوه کود پاشی مورد استفاده قرار گیرند. استفاده از این کودها خصوصا برای مزارع و باغاتی که فاقد سیستم آبیاری تحت فشار هستند توصیه می گردد.

شرکت فرتین اگرو از تکنولوژی های ابداعی خود در تولید کودهای گرانوله بهره می برد که از جمله نتایج آن آزاد شدن تدریجی نیتروژن کود در خاک به منظور استفاده بهتر آن توسط گیاه است. از بین کودهای شیمیایی گرانوله تولیدی فرتین اگرو، در حال حاضر این موارد در بازار ایران عرضه می گردد:

• دوراسپ الیت ١٧-٨-١٠

کدوراسپ الیت، محصول فرتین اگرو اسپانیا، کود گرانوله NPK به همراه منیزیم، گوگرد و برخی عناصر ریز مغذی است. تکنولوژی به کار رفته در تولید این کود منجر به آزاد شدن تدریجی نیتروژن آن می شود. همچنین ترکیبات سازنده آن به گونه ای انتخاب شده تا سطح کلر در این کود کمتر از ٢% باشد.

تجزیه تضمین شده (W/W)
نیتروژن کل (N)
        نیتروژن اوره ای
         نیتروژن آمونیاکی
١٠ %
٦ %
٤ %
فسفر (P2O5) قابل حل در سیترات آمونیوم خنثی و آب ٨ %
فسفر قابل حل در آب (P2O5) ٦ %
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) ١٧ %
اکسید منیزیوم کل (MgO) ٢ %
گوگرد قابل حل در آب (SO3) ٢٠ %
کلر (Cl) کمتر از ٢%

دستورالعمل مصرف:
ترجیحا به عنوان پایه کود رویه پاشی و برای همه گیاهان زراعی قابل استفاده می باشد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی، بین ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ کیلوگرم بر هکتار به شیوه کود پاشی مصرف گردد.

احتیاط و هشدار:
با محصولات قلیایی مخلوط نگردد.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود.

هشدار ایمنی:
- دور از دسترس اطفال قرار گیرد.

- در زمان کار با این محصول، چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.

• دورامون

یکی از اصلی ترین کودهای مورد استفاده در کشاورزی، اوره است. کود اوره به طور معمول ٤٦% نیتروژن دارد، اما در صورت استفاده از اوره ساده، نیتروژن آن خیلی سریع از دسترس گیاه خارج می شود، به طوری که بخشی از آن تبخیر شده و بخشی نیز به طور محلول در خاک پایین رفته و لذا طول دوره ای که کود اوره خالص به مصرف گیاه برسد، نسبتاً کوتاه است.

شرکت فرتین اگرو اسپانیا، تکنولوژی خاصی را ابداع نموده است . این شرکت مولکول خاصی را با نام MCDHS تولید کرده و اختراع و حق انحصاری آن را ثبت نموده است. این محصول "دورایو" نامیده شده و دارای %٦ نیتروژن، %٣٠ اکسید گوگرد (SO3)، %٥ اکسید منیزیم (MgO)، %٣ اکسید کلسیم (CaO)، و نیز عناصر ریز مغذی روی و منگنز هرکدام به مقدار %٠.٢ می باشد.

از اختلاط دورایو با اوره محصول دورامون تولید می شود که دارای ٣٨% نیتروژن است، اما این نیتروژن در بازه زمانی خیلی طولانی تری نسبت به اوره ساده برای گیاه قابل استفاده بوده و لذا بازده آن از اوره خالص به مراتب بیشتر خواهد بود.

این محصول در حال حاضر در مرحله طی فرایند ثبت مواد کودی در ایران می باشد.