طبق تحقیقات انجام شده علمی، عناصر مورد نیاز گیاهان شامل ١٦ قلم می باشند. از این میان تعداد ٦ قلم از این عناصر به عناصر پرمصرف و یا ماکرو المنت شهرت دارند چرا که میزان نیاز گیاه به این عناصر در مقایسه با دیگر عناصر، خیلی زیاد است. عناصر پر مصرف عبارتند از نیتروژن، فسفر، پتاسیم، کلسیم، منیزیم و گوگرد. در مقابل، عناصر کم مصرف و یا ریزمغذی ها (میکرو المنت) عبارتند از آهن، منگنز، روی، بر، مس و مولیبدن.

در حال حاضر، کودهای زیر برای تامین نیاز گیاه به عناصر ریز مغذی توسط دیهیم زراعت گستر ارائه میگردد. این کودها محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا می باشند:

• میکروویت ای

میکروویت ای، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود کلات آهن همراه درصدی از دیگر ریزمغذی ها است، که میتواند در سیستم کود-آبیاری ریشه و یا به شیوه محلول پاشی برگ مورد استفاده قرار گیرد.

تجزیه ضمانت شده(w/w)
آهن کلاته با EDTA ٧/٥ % روی کلاته با EDTA ٠/٦ %
منگنز کلاته با EDTA ٣/٣ % مولیبدن محلول ٠/٢ %
مس کلاته با EDTA ٠/٣ % بور محلول ٠/٧ %

دستورالعمل مصرف:
ترجیحا در سیستم آبیاری ریشه استفاده گردد، هر چند میتوان به شیوه محلول پاشی برگ نیز مصرف نمود. برای همه گیاهان زراعی قابل استفاده می باشد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی در صورت استفاده در سیستم کود آبیاری ریشه؛ در میوه کاری (برای درختان میوه و مرکبات) بین ٣٠ تا ٦٠ گرم برای هر درخت در طول فصل زراعی، در سبزیکاری بین ١ تا ١/٣ کیلوگرم بر هکتار در هر هفته، در گلکاری ١ کیلوگرم بر هکتار در هفته، و در کشت های هیدروپونیک با غلظت ٢٠ تا ٣٠ گرم بر متر مکعب استفاده گردد. در صورت استفاده به شیوه محلول پاشی برگ با غلظت ١ (کیلوگرم) بر هزار (لیتر) استفاده گردد.
احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال نگهداری شود. – قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. – با محصولات قلیایی مخلوط نگردد. - در زمان کار با این محصول چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.
دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. - در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.