این دسته از کودها که تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا هستند، به گونه ای طراحی و تولید شده اند که برای استفاده به شیوه محلول پاشی برگ مناسب باشند. طیف وسیعی از کودهای محلول پاشی برگ توسط شرکت فرتین اگرو تولید می گردد که در حال حاضر موارد زیر در بازار ایران عرضه می گردد:

• نوتری کا ٣٠ (پتاسیم کلاته)

نوتری کا 30، کود پتاسیم قابل حل در آب و کاملا به صورت کلات EDTA است که برای محلول پاشی برگ مناسب می باشد. استفاده از این کود خصوصا در پایان فصل زراعی به منظور رنگ آوری بهتر و افزایش وزن محصول توصیه می گردد.

تجزیه های تضمین شده (درصد وزنی) (w/w) (w/v)
پتاسیم (K2O) قابل حل در آب و به صورت کلات EDTA (در پیوند با مولکول آلی EDTA) ٢٣% ٣٠%

دستورالعمل مصرف:
هم به شیوه محلول پاشی برگ و هم برای استفاده در سیستم کود آبیاری ریشه مناسب می باشد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی، در صورت استفاده به شیوه محلول پاشی برگ با غلظت ١ تا ٣ (لیتر) در هزار (لیتر) استفاده گردد. در صورت استفاده در سیستم کود آبیاری ریشه، به تعداد ٣ تا ٥ دفعه در طول فصل زراعی و هر بار به میزان ١٠ تا ٢٠ لیتر بر هکتار (مجموعا ٦٠ تا ٨٠ لیتر بر هکتار) مصرف گردد. استفاده از این محصول در طول فاصله زمانی بین گلدهی تا رسیدن کامل میوه توصیه می گردد.

احتیاط و هشدار:
با محصولات قلیایی مخلوط نگردد.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. دمای نگهداری بین ٥ تا ٣٥ درجه سانتیگراد. در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.

• فرتافول (٣٥-٥-١٢)

فرتافول (٣٥-٥-١٢) کود NPK کاملا قابل حل در آب است که برای استفاده به شیوه محلول پاشی برگ طراحی و تولید شده است. این کود همچنین دارای عناصر ریز مغذی مطابق جدول زیر است:

تجزیه های تضمین شده (درصد وزنی)
نیتروژن کل (N)
            نیتروژن آمونیومی
          نیتروژن نیتراتی
          نیتروژن اوره ای
١٢ %
٣.٢٥ %
٤.٥ %
٤.٢٥ %
فسفر قابل حل در آب (P2O5) ٥ %
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) ٣٥ %
بور قابل حل در آب (B) ٠.٠٢ %
منگنز قابل حل در آب (Mn) ٠.٠٥ %
مولیبدن قابل حل در آب (Mo) ٠.٠٠٥ %
روی قابل حل در آب (Zn) ٠.٠٥ %
عناصر منگنز و روی ١٠٠% به صورت کلات مواد غذایی (در پیوند با مولکول آلی EDTA) میباشند
کلر (Cl) کمتر از ١ %

دستورالعمل مصرف:
برای همه محصولات باغی قابل استفاده می باشد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی با غلظت ٣ تا ٥ (کیلوگرم) بر هزار (لیتر) استفاده گردد.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.

احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال قرار گیرد. در زمان کار با این محصول، چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.