این گروه، کودهای NPK کریستاله ویژه ای هستند که کاملا در آب حل شده و جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه مناسب هستند. این کودها تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا می باشند. آنچه که باعث ویژه شدن این دسته از کودها گردیده، تکنولوژی خاص تولید آنها و استفاده از محرک های رشد در این کودها است که اثر بخشی آنها را بهتر کرده و نهایتاً حجم کمتری از این کودها را در مقایسه با کودهای عادی می توان مصرف نمود.

کودهای NPK کریستاله ویژه با نام تجاری "سموموم آلگاویتال" شناخته شده که سه فرمول از آنها شامل کود پتاسیم بالا (٤٠-٥-١٢)، فسفر بالا (٦-٤٠-١٢) و همسان (١٥-١٥-١٥) توسط شرکت دیهیم زراعت گستر عرضه می گردد. کودهای ویژه "سوموم آلگاویتال" علاوه بر دارا بودن عناصر پر مصرف NPK، شامل گروهی از عناصر کم مصرف (Trace Element) نیز می باشند که عناصر مس، آهن، منگنز و روی موجود در آنها کاملا به صورت کلات و در پیوند با مولکول آلی EDTA هستند. علاوه بر آن برای اثر بخشی بهتر، از اسید کربکسیلیک و عصاره جلبک دریایی (با نام تجاری آلگاویتال) نیز، به عنوان محرک رشد و به میزان کم استفاده شده است.

پایین بودن هدایت الکتریکی و pH این محصولات منجر به جذب بهتر عناصر غذایی توسط ریشه می گردد. نهایتاً موارد لحاظ شده در تولید کودهای ویژه "سوموم آلگاویتال" باعث بروز نتایج بهتر خصوصا در خاکهای شور، قلیایی و خاک های فقیر و خسته و نیز برای کاهش اثرات ناشی از شرایط تنشهای گیاهی، گردیده است:

• سوموم آلگاویتال (٦-٤٠-١٢)

سوموم آلگاویتال (٦-٤٠-١٢) کود NPK ویژه با فسفر بالاست که کاملا در آب حل شده، مناسب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه بوده و دارای عناصر پر مصرف و کم مصرف به شرح جدول زیر است. عناصر مس، آهن، منگنز و روی موجود در آن کاملا به صورت کلات و در پیوند با مولکول آلی EDTA هستند. هدایت الکتریکی این کود (EC) پایین بوده و نیز به علت دارا بودن pH اسیدی باعث جذب بهتر عناصر غذایی توسط ریشه می گردد. علاوه بر آن به علت دارا بودن کربکسیلیک اسید و عصاره جلبک دریایی با نام تجاری آلگاویتال (®ALGAVITAL) که محرک رشد هستند، به ویژه برای خاک های شور، خاک های خسته و گیاهان استرس دیده، مناسب می باشد.

تجزیه های تضمین شده (درصد وزنی)
نیتروژن کل (N)
نیتروژن آمونیومی
نیتروژن نیتراتی
١٢ %
١٠.٣ %
١.٧ %
فسفر قابل حل در آب (P2O5) ٤٠ %
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) ٦ %
بور قابل حل در آب (B) ٠.٠٣ %
مس قابل حل در آب (Cu) ٠.٠٣ %
آهن قابل حل در آب (Fe) ٠.١ %
منگنز قابل حل در آب (Mn) ٠.٠٧٥ %
مولیبدن قابل حل در آب (Mo) ٠.٠٠٥ %
روی قابل حل در آب (Zn) ٠.١ %
عناصر مس، آهن، منگنز و روی ١٠٠% به صورت کلات مواد غذایی (در پیوند با مولکول آلی EDTA) میباشند
کلر (Cl) کمتر از ١ %

دستورالعمل مصرف:
این کود شیمیایی کریستاله، کاملا در آب حل میشود و میتواند در سیستم آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار گیرد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی بین ٢٠ تا ٤٠ کیلوگرم بر هکتار در هر هفته، در صورت نیاز به دخیره سازی به شکل محلول با غلظت ١٠ تا ٢٠ کیلوگرم در ١٠٠ لیتر آب، و در سیستم کود - آبیاری با غلظت ٠.١ تا ٠.٤ گرم بر لیتر استفاده گردد.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.

احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال قرار گیرد. در زمان کار با این محصول، چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.

• سوموم آلگاویتال (٤٠-٥-١٢)

سوموم آلگاویتال (٤٠-٥-١٢) کود NPK ویژه و با پتاسیم بالاست که کاملا در آب حل شده، مناسب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه بوده و دارای عناصر پر مصرف و کم مصرف به شرح جدول زیر است. عناصر مس، آهن، منگنز و روی موجود در آن کاملا به صورت کلات و در پیوند با مولکول آلی EDTA هستند. هدایت الکتریکی این کود (EC) پایین بوده و نیز به علت دارا بودن pH اسیدی باعث جذب بهتر عناصر غذایی توسط ریشه می گردد. علاوه بر آن به علت دارا بودن کربکسیلیک اسید و عصاره جلبک دریایی با نام تجاری آلگاویتال (®ALGAVITAL) که محرک رشد هستند، به ویژه برای خاک های شور، خاک های خسته و گیاهان استرس دیده، مناسب می باشد.

تجزیه های تضمین شده (درصد وزنی)
نیتروژن کل (N)
نیتروژن آمونیومی  
نیتروژن نیتراتی  
١٢ %
٠.٧ %
١١.٣ %
فسفر قابل حل در آب (P2O5) ٥ %
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) ٤٠ %
بور قابل حل در آب (B) ٠.٠٣ %
مس قابل حل در آب (Cu) ٠.٠٣ %
آهن قابل حل در آب (Fe) ٠.١ %
منگنز قابل حل در آب (Mn) ٠.٠٧٥ %
مولیبدن قابل حل در آب (Mo) ٠.٠٠٥ %
روی قابل حل در آب (Zn) ٠.١ %
عناصر مس، آهن، منگنز و روی ١٠٠% به صورت کلات مواد غذایی (در پیوند با مولکول آلی EDTA) میباشند
کلر (Cl) کمتر از ١ %
دستورالعمل مصرف:

این کود شیمیایی کریستاله، کاملا در آب حل میشود و میتواند در سیستم آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار گیرد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی بین ٢٠ تا ٤٠ کیلوگرم بر هکتار در هر هفته، در صورت نیاز به دخیره سازی به شکل محلول با غلظت ١٠ تا ٢٠ کیلوگرم در ١٠٠ لیتر آب، و در سیستم کود - آبیاری با غلظت ٠.١ تا ٠.٤ گرم بر لیتر استفاده گردد.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.

احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال قرار گیرد. در زمان کار با این محصول، چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.

• سوموم آلگاویتال (١٥-١٥-١٥)

سوموم آلگاویتال (١٥-١٥-١٥) کود NPK ویژه هم درجه است که کاملا در آب حل شده، مناسب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه بوده و دارای عناصر پر مصرف و کم مصرف به شرح جدول زیر است. عناصر مس، آهن، منگنز و روی موجود در آن کاملا به صورت کلات و در پیوند با مولکول آلی EDTA هستند. هدایت الکتریکی این کود (EC) پایین بوده و نیز به علت دارا بودن pH اسیدی باعث جذب بهتر عناصر غذایی توسط ریشه می گردد. علاوه بر آن به علت دارا بودن کربکسیلیک اسید و عصاره جلبک دریایی با نام تجاری آلگاویتال (®ALGAVITAL) که محرک رشد هستند، به ویژه برای خاک های شور، خاک های خسته و گیاهان استرس دیده، مناسب می باشد.

تجزیه های تضمین شده (درصد وزنی)
نیتروژن کل (N)
نیتروژن آمونیومی
نیتروژن نیتراتی
١٥ %
١٠.٨ %
٤.٢ %
فسفر قابل حل در آب (P2O5) ١٥ %
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) ١٥ %
بور قابل حل در آب (B) ٠.٠٣ %
مس قابل حل در آب (Cu) ٠.٠٣ %
آهن قابل حل در آب (Fe) ٠.١ %
منگنز قابل حل در آب (Mn) ٠.٠٧٥ %
مولیبدن قابل حل در آب (Mo) ٠.٠٠٥ %
روی قابل حل در آب (Zn) ٠.١ %
عناصر مس، آهن، منگنز و روی ١٠٠% به صورت کلات مواد غذایی (در پیوند با مولکول آلی EDTA) میباشند
کلر (Cl) کمتر از ١ %

دستورالعمل مصرف:
این کود شیمیایی کریستاله، کاملا در آب حل میشود و میتواند در سیستم آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار گیرد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی بین ٢٠ تا ٤٠ کیلوگرم بر هکتار در هر هفته، در صورت نیاز به دخیره سازی به شکل محلول با غلظت ١٠ تا ٢٠ کیلوگرم در ١٠٠ لیتر آب، و در سیستم کود - آبیاری با غلظت ٠.١ تا ٠.٤ گرم بر لیتر استفاده گردد.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.

احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال قرار گیرد. در زمان کار با این محصول، چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.