این گروه، کودهای NPK و NK کریستاله هستند که کاملا در آب حل شده و جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه مناسب هستند. این کودها تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا می باشند.

این کودها علاوه بر دارا بودن عناصر پرمصرف، دارای برخی عناصر کم مصرف نیز بوده و در فرمولهای مختلف پتاس بالا، فسفر بالا، همسان و NK عرضه می گردند:

• فرکریستال (١٣-٤٠-١٣)

کودهای NPK با فسفر بالاست که کاملا در آب حل شده، مناسب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه بوده و دارای عناصر پر مصرف و کم مصرف به شرح جدول می باشد.

تجزیه تضمین شده (درصد وزنی w/w)
نیتروژن کل (N) ١٣%
فسفر قابل حل در آب (P2O5) ٤٠%
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) ١٣%
بور قابل حل در آب (B) ٠/٠٢%
منگنز قابل حل در آب (Mn) ٠/٠٥%
مولیبدن قابل حل در آب (Mo) ٠/٠٠٥%
روی قابل حل در آب (Zn) ٠/٠٥%
کلر (Cl) کمتر از ١%
زمان مناسب مصرف ابتدای فصل زراعی

این کود در حال طی فرایند ثبت مواد کودی در ایران می باشد.

• فرکریستال (٣٠-٥-١٥)

کودهای NPK با پتاسیم بالاست که کاملا در آب حل شده، مناسب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه بوده و دارای عناصر پر مصرف و کم مصرف به شرح جدول می باشد.

تجزیه تضمین شده (درصد وزنی w/w)
نیتروژن کل (N) ١٥%
فسفر قابل حل در آب (P2O5) ٥%
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) ٣٠%
بور قابل حل در آب (B) ٠/٠٢%
منگنز قابل حل در آب (Mn) ٠/٠٥%
مولیبدن قابل حل در آب (Mo) ٠/٠٠٥%
روی قابل حل در آب (Zn) ٠/٠٥%
کلر (Cl) کمتر از ١%
زمان مناسب مصرف اواسط رو به انتهای فصل زراعی

این کود در حال طی فرایند ثبت مواد کودی در ایران می باشد.

• فرکریستال (٢٠-٢٠-٢٠)

کودهای NPK با پتاسیم بالاست که کاملا در آب حل شده، مناسب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه بوده و دارای عناصر پر مصرف و کم مصرف به شرح جدول می باشد.

تجزیه تضمین شده (درصد وزنی w/w)
نیتروژن کل (N) ٢٠%
فسفر قابل حل در آب (P2O5) ٢٠%
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) ٢٠%
بور قابل حل در آب (B) ٠/٠٢%
منگنز قابل حل در آب (Mn) ٠/٠٥%
مولیبدن قابل حل در آب (Mo) ٠/٠٠٥%
روی قابل حل در آب (Zn) ٠/٠٥%
کلر (Cl) کمتر از ١%
زمان مناسب مصرف اواسط رو به انتهای فصل زراعی

این کود در حال طی فرایند ثبت مواد کودی در ایران می باشد.

• نیتروپتاسیو (٤٠-٠-٤)

نیتروپتاسیو (٤٠-٠-٤)، کود NK با پتاسیم بالاست که کاملا در آب حل شده، مناسب جهت استفاده در سیستم آبیاری ریشه بوده و دارای عناصر پر مصرف و کم مصرف به شرح جدول زیر است. به علت دارا بودن پتاسیم بالا و ازت کم، خصوصا برای دوره آخر فصل زراعی به منظور بهبود رنگ و افزایش سایز و وزن محصول مناسب می باشد، هر چند در تمام طول دوره رشد بنا به شرایط گیاه و مزرعه قابل استفاده است.
تجزیه های تضمین شده (درصد وزنی)
نیتروژن کل (N)
نیتروژن آمونیومی
٤ %
٤ %
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) ٤٠ %
بور قابل حل در آب (B) ٠.٠٢ %
منگنز قابل حل در آب (Mn) ٠.٠٥ %
مولیبدن قابل حل در آب (Mo) ٠.٠٠٥ %
روی قابل حل در آب (Zn) ٠.٠٥ %
کلر (Cl) کمتر از ١ %

دستورالعمل مصرف:
این کود شیمیایی کریستاله، کاملا در آب حل میشود و میتواند در سیستم آبیاری قطره ای مورد استفاده قرار گیرد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی بین ٢٠ تا ٤٠ کیلوگرم بر هکتار در هر هفته، در صورت نیاز به دخیره سازی به شکل محلول با غلظت ١٠ تا ٢٠ کیلوگرم در ١٠٠ لیتر آب، و در سیستم کود - آبیاری با غلظت ٠.١ تا ٠.٤ گرم بر لیتر استفاده گردد.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود. در صورت بروز حادثه، محل نشت با آب تمیز شده و از نشت آن به محیط زیست جلوگیری گردد.

احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال قرار گیرد. در زمان کار با این محصول، چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید.