متوسط عملکرد محصولات زراعی در کشور بسیار پایین تر از پتانسیل ها و ظرفیت کشاورزی ایران است. به عنوان نمونه متوسط عملکرد تولید گندم دیم در ایران طبق آمار سرشماری کشاورزی سال ١٣٩٣، برابر ١٠٤٤ کیلوگرم بر هکتار و گندم آبی ٣٥٢٧ کیلوگرم بر هکتار بوده است. همین ارقام در مورد جو به ترتیب برابر ٩٨٠ و ٣٠٧٠ کیلوگرم بر هکتار است.

از آنجا که آرمان اصلی شرکت دیهیم زراعت گستر، افزایش بهره وری و بالابردن عملکرد محصولات کشاورزی ایران است، یکی از راهکارهای این شرکت به منظور افزایش عملکرد محصولات زراعی و دیمکاری، استفاده از کودهایی است که در هنگام کاشت بذر در کنار آن قرار گرفته و همرمان با کاشت بذر، کودکاری نیز انجام می شود.

این شیوه کود دهی باعث می شود تا میزان مصرف کود در هکتار به طور چشم گیری کاهش یافته و ازطرفی چون کود مورد نیاز بذر در نزدیک آن قرار گرفته است، هدر رفت کود به کمترین مقدار ممکن کاهش یافته به طوری که با مصرف کود در حدود ٥٠ کیلوگرم بر هکتار، میتوان به طور چشمگیری عملکرد این محصولات را افزایش داد.

این کود همچنین در ابتدای جوانه زنی بذر باعث ریشه زنی خیلی بهتر و گسترده تر آن شده که این امر خود موجب بالابردن ظرفیت نگهداری آب توسط گیاه می شود.

برای استفاده از این کود و انجام عملیات کودکاری همزمان با کاشت بذر، در صورتیکه ماشین بذرکار موجود قابلیت کاشت همزمان کود را نداشته و صرفاً بذرکار باشد، تجهیزات ساده ای مطابق آنچه که در فیلم آموزشی نشان داده شده است، به ماشین بذرکار اضافه می گردد.

استفاده از کودهای آگری استارت در حدود ٥٠ کیلوگرم بر هکتار، از طرفی هزینه زیادی را به کشاورز تحمیل نکرده، و از طرف دیگر موجب افزایش به صرفه در عملکرد خواهد شد به طوریکه نهایتا میتواند سود کشاورز را افزایش دهد. البته در دراز مدت و به منظور تحقق کشاورزی پایدار، لازم است که به طور یکسال در میان و یا حداکثر دو سال در میان، از کودهای آلی برای تقویت خاک و تامین مواد آلی آن استفاده نمود.

• آگری استارت مگنوم (مناسب برای غلات و گیاهان علوفه ای)

آگری استارت مگنوم، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود مناسب زراعت آبی و دیمکاری غلات است که همزمان با کاشت بذر، در کنار آن کتشته می شود.

مصرف این کود در حدود ٥٠ کیلوگرم بر هکتار موجب افزایش عملکرد محصولات زراعی خواهد شد. برای تنظیم میزان مصرف کود، لازم است از ماشینهای مناسب بذرکار کودکار استفاده

گردیده، و یا اینکه تجهیزات پیشنهادی شرکت دیهیم زراعت گستر، بر روی دستگاه بذرکار جهت کاشت کود به اندازه لازم در کنار بذر، مطابق فیلم آموزش، نصب گردد.

در حال حاضر، کود آگری استارت مگنوم، در مرحله طی فرایند ثبت مواد کودی در ایران می باشد.

تجزیه تضمین شده (درصد وزنی w/w)
نام تجاری کود آگری استارت مگنوم آگری استارت کامل
نیتروژن کل (N) ١٠ % ١٢ %
فسفر قابل استفاده (P2O5) ٤٨ % ٣٠ %
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) - ٨ %
روی قابل حل در آب (Zn) ١ % ٠/٣ %
مورد مصرف غلات، گیاهان علوفه ای سبزیجات، بقولات و گیاهان جالیزی

دستورالعمل مصرف:
میزان مصرف بسته به شرایط بین 40 تا 60 کیلوگرم بر هکتار است که در زمان کاشت بذر همراه با بذر و در کنار آن قرا داده میشود. برای مصرف این کود و به منظور تنظیم میزان مصرف کود، لازم است از ماشینهای مناسب بذرکار کودکار استفاده گردیده، و یا اینکه تجهیزات پیشنهادی شرکت دیهیم زراعت گستر، بر روی دستگاه بذرکار نصب گردد.

• آگری استارت کامل (مناسب برای سبزیجات، بقولات و گیاهان جالیزی)

آگری استارت مگنوم، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود مناسب زراعت آبی و دیمکاری غلات است که همزمان با کاشت بذر، در کنار آن کتشته می شود.

مصرف این کود در حدود ٥٠ کیلوگرم بر هکتار موجب افزایش عملکرد محصولات زراعی خواهد شد. برای تنظیم میزان مصرف کود، لازم است از ماشینهای مناسب بذرکار کودکار استفاده

گردیده، و یا اینکه تجهیزات پیشنهادی شرکت دیهیم زراعت گستر، بر روی دستگاه بذرکار جهت کاشت کود به اندازه لازم در کنار بذر، مطابق فیلم آموزش، نصب گردد.

در حال حاضر، کود آگری استارت مگنوم، در مرحله طی فرایند ثبت مواد کودی در ایران می باشد.

تجزیه تضمین شده (درصد وزنی w/w)
نام تجاری کود آگری استارت مگنوم آگری استارت کامل
نیتروژن کل (N) ١٠ % ١٢ %
فسفر قابل استفاده (P2O5) ٤٨ % ٣٠ %
پتاسیم قابل حل در آب (K2O) - ٨ %
روی قابل حل در آب (Zn) ١ % ٠/٣ %
مورد مصرف غلات، گیاهان علوفه ای سبزیجات، بقولات و گیاهان جالیزی

دستورالعمل مصرف:
میزان مصرف بسته به شرایط بین 40 تا 60 کیلوگرم بر هکتار است که در زمان کاشت بذر همراه با بذر و در کنار آن قرا داده میشود. برای مصرف این کود و به منظور تنظیم میزان مصرف کود، لازم است از ماشینهای مناسب بذرکار کودکار استفاده گردیده، و یا اینکه تجهیزات پیشنهادی شرکت دیهیم زراعت گستر، بر روی دستگاه بذرکار نصب گردد.