این دسته از کودها تولید شرکت فرتین اگرو اسپانیا می باشند. ماده اصلی، کود دامی گوسفندی است که طی فرایند کمپوست، فرآوری شده و عاری از عوامل بیماری زا و آفات (نظیر تخم حشرات و علف هرز) گردیده است. این پایه کود آلی سپس با عناصر ریزمغذی و معدنی نظیر آهن و عناص NPK غنی میگردد.

مصرف کودهای آلی – معدنی در جهان رو به افزایش است، چرا که مصرف کودهای معدنی و شیمیایی به تنهایی و در دراز مدت کافی نبوده و برای حفظ ساختار خاک و نیز تضمین کشاورزی پایدار، حتما می بایست در کنار کودهای شیمیایی و معدنی، کودهای آلی نیز به خاک داده شود.

• آگری ارگان ٧-٧-٦

آگری ارگان ٧-٧-٦، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود دامی غنی شده با آمینو اسید و نیز عناصر معدنی نیتروژن، فسفر و پتاسیم است که در اسپانیا با نام تجاری HUMIBIO 6-7-7 شناخته می شود. ماده اصلی، کود دامی گوسفندی است که طی فرایند کمپوست فرآوری شده، لذا عاری از عوامل بیماری زا و آفات می باشد.

تجزیه ضمانت شده (w/w)
نیتروژن کل (N) ٦ % پتاسیم محلول در آب (K2O) ٧ %
نیتروژن به فرم آمونیوم ١ % ماده آلی ٤٠ %
نیتروژن آلی ٥ % کلر محلول (Cl) کمتر از٧%
فسفر قابل استفاده (P2O5) ٧ % رطوبت ٧ %
هدایت الکتریکی:١٤/٥ dS/m

دستورالعمل مصرف:
ترجیحا به عنوان پایه کود رویه پاشی و برای همه گیاهان زراعی قابل استفاده می باشد. میزان مصرف بسته به شرایط گیاه و مزرعه است. به عنوان راهنمایی کلی، بین ٢٥٠٠ تا ٤٠٠٠ کیلوگرم بر هکتار به شیوه پخش کردن کود روی خاک (مشابه روش کار ماشین های معمول کود پخش کن) مصرف گردد.

احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال نگهداری شود. – قبل از مصرف دستورالعمل مصرف به دقت مطالعه شود. – با محصولات قلیایی مخلوط نگردد. – در زمان کار با این محصول چیزی نخورید، نیاشامید و نیز دخانیات مصرف نکنید. – این کود حاوی کلر (Cl) می باشد و از مصرف آن برای گیاهان حساس به کلر خودداری شود.

دستورالعمل نگهداری:
به دور از نور آفتاب و رطوبت نگهداری شود.

• آگریمارتین پلت

آگریمارتین پلت، محصول شرکت فرتین اگرو اسپانیا، کود دامی غنی شده با آهن است که در اسپانیا با نام تجاری Agrimartin Fe Biologico شناخته می شود.ماده اصلی، کود دامی گوسفندی است که طی فرایند کمپوست فرآوری شده، لذا عاری از عوامل بیماری زا و آفات می باشد.

این محصول در حال حاضر در مرحله طی فرایند ثبت مواد کودی در ایران میباشد.