یکی از مهمترین مراحل و اقداماتی که سالانه در زمان داشت محصولات کشاورزی می بایست انجام گردد، مبارزه با آفات و بیماری های گیاهان می باشد. کیفیت انجام این اقدامات، تاثیری مستقیم بر عملکرد تولید خواهد داشت. این اقدامات میتواند شامل فعالیت های مبارزه و کنترل زراعی و شیمیایی گردد.

تهیه و توزیع سموم ارگانیک و شیمیایی مناسب که استفاده آن از طرفی در راستای تولید محصول کشاورزی سالم بوده و از طرف دیگر موجب افزایش عملکرد و جلوگیری از آسیب های ناشی از آفات و بیماری ها گردد، جزو برنامه های اصلی شرکت دیهیم زراعت می باشد.