مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که منجر به تولید، نگهداری و عرضه محصولات خام کشاورزی می شود، در چهار بخش کاشت، داشت، برداشت و پسا برداشت قابل دسته بندی می باشد. شرکت دیهیم زراعت گستر با تمرکز بر افزایش عملکرد محصولات باغی در مرتبه نخست، و نیز محصولات صیفی و زراعی در مرتبه بعد، خدمات و محصولات مرتبط خود را در هر چهار بخش مذکور به باغداران و زارعین، به منظور افزایش عملکرد محصولات کشاورزی ارائه مینماید.

آنچه در بخش کاشت ارائه گریده، شامل محصولات و راهکارهایی است که در زمان احداث باغ مد نظر آمده و به کار گرفته می شود تا در عین کاهش هزینه های احداث، عملکرد باغ در سالهای آتی آن هر چه بیشتر افزایش یافته، با عوامل کاهنده عملکرد نظیر تگرگ مقابله شده و نهایتاً با در نظر گرفتن شیوه برداشت محصول در زمان احداث، طراحی باغ به گونه ای انجام شود که هزینه های برداشت به حداقل ممکن کاهش یابد.