مجموعه اقدامات و فعالیت هایی که منجر به تولید، نگهداری و عرضه محصولات خام کشاورزی می شود، در چهار بخش کاشت، داشت، برداشت و پسا برداشت قابل دسته بندی می باشد. شرکت دیهیم زراعت گستر با تمرکز بر افزایش عملکرد محصولات باغی در مرتبه نخست، و نیز محصولات صیفی و زراعی در مرتبه بعد، خدمات و محصولات مرتبط خود را در هر چهار بخش مذکور به باغداران و زارعین، به منظور افزایش عملکرد محصولات کشاورزی ارائه مینماید.

آنچه در بخش داشت ارائه گردیده، شامل محصولات و راهکارهایی است که همه ساله در طول عمر مفید باغ می بایست مد نظر آمده و به کار گرفته شود تا در عین کاهش هزینه های تولید، عملکرد نهایی محصولات افزایش یابد. برخی از این اقدامات شامل کنترل مکانیزه سیستم آبیاری، استفاده از روشهای مناسب مقابله با سرمازدگی، استفاده از کودها و محرک های رشد و نهایتاً مبارزه با آفات و بیماری ها می باشد.

لازم به ذکر است که برخی از کودهای ارائه شده دراین بخش که مناسب زراعت می باشند، همزمان با کاشت بذر در کنار آن قرار می گیرند و لذا عملاً به عنوان اقدامات بخش کاشت محسوب خواهند شد.