برنامه های تغذیه ای

در این قسمت برنامه های تغذیه ای محصولات مختلف، بر مبنای محصولات کودی این شرکت، ارائه شده است. میزان مصرف کود در این برنامه ها بر مبنای پیش بینی تولید کننده از میزان تولید آن محصول ارائه شده است.

مثلاً مطابق برنامه پیشنهادی برای سیب درختی، به ازای هر تن تولید سیب درختی (بر هکتار)، میزان عناصر پر مصرف مورد نیاز عبارتند از ٢ کیلوگرم نیتروژن، ٠/٨ کیلوگرم فسفر، ٢/٧ کیلوگرم پتاسیم، ٠/٧ کیلوگرم کلسیم و ٠/٤ کیلوگرم منیزیم. همچنین مطابق این برنامه، حساسیت سیب درختی نسبت به عناصر کم مصرف آهن، منگز، روی، مس و مولیبدن کم بوده ولی حساسیت آن نسبت به کمبود بور زیاد می باشد. بنابراین این برنامه تغذیه میتواند به عنوان راهنما توسط باغدار مورد استفاده قرار گیرد، و هرسال مطابق پیش بینی ای که از میزان تولید آن سال انجام میگیرد، برنامه کوددهی تنظیم گردد.

نهایتا اینکه هرکدام از نیازهای تغذیه ای درهر مرحله از رشد محصول، با استفاده از کدام کودها تامین گردد، به طور جداگانه ارائه شده است.