پایه ها، یراق آلات و ابزار داربست کشی

معمولا در احداث یک باغ متراکم پاکوتاه، مراحل زیر طی میشوند:

١- طراحی باغ شامل انتخاب محصول، رقم، نوع پایه، جهت ردیفهای کشت، مسیرهای دسترسی، فواصل کشت بین ردیف و بین درخت و ...
٢- کندن درختان و گیاهان موجود و تسطیح زمین در صورت لزوم
٣ - پیاده کردن نقشه باغ، ردیفهای کشت و مسیرهای دسترسی
٤- کندن کانال و اصلاح خاک شامل سرند کردن و افزودن کود دامی و پر کردن مجدد کانال
٥- نصب پایه ها و اجرای داربست کشی
٦- اجرای سیستم آبیاری
٧- کشت نهال ها
٨- نصب و اجرای سیستم مقابله با سرما زدگی
٩- نصب توری ضد تگرگ / حشره

رسالت شرکت دیهیم زراعت گستر، ارائه خدمات و محصولات در تمامی این مراحل کاشت و احداث باغ، و علاوه بر آن مدیریت دوره داشت، برداشت و پسا برداشت است. به طوری که نتایج آن منجر به رشد بهره وری و افزایش عملکرد محصولات باغی و زراعی گردد.

در خصوص مورد پنجم از موارد بالا، هدف شرکت دیهیم زراعت گستر تامین پایه ها و یراق آلات مناسبی است که برای داربست کشی استفاده شود، به طوری که بتوان توری ضد تگرگ / ضد حشره را هم روی آن نصب نمود.

متاسفانه در حال حاضر، هرچند هزینه داربست کشی توسط باغدار پرداخت می گردد، اما داربست های موجود به گونه ای نیستند که قابلیت نصب توری روی آن وجود داشته باشد. این موضوع به عنوان یکی از زمینه های افزایش عملکرد محصولات باغی در دستور کار شرکت دیهیم زراعت گستر قرار گرفت تا به گونه ای ضمن ارائه راهکار مناسب برای داربست کشی، نه تنها هزینه اجرای داربست نسبت به داربست های متداول موجود برای باغدار کاسته شود، بلکه این امکان هم وجود داشته باشد تا توری ضد تگرگ / ضد حشره نیز روی آن نصب گردد.

این انتخاب باغدار است که از سال اول احداث باغ، روی آن توری ضد حشره بکشد و یا در سالهای آینده و با رشد درختان در حدود ٤، ٥ سال، نسبت به نصب توری ضد تگرگ اقدام نماید.