منظور از پسابرداشت، فاصله زمانی از برداشت محصول تا هنگامی است که توسط مصرف کننده نهایی مصرف می گردد. کیفیت نگهداری محصول در این دوره میتواند طول دوره پسابرداشت را افزایش داده و منجر به جبران خلاء بازار در زمان کمبود محصولات مختلف گردد. این موضوع خصوصاً در امر صادرات محصولات باغی و صیفی جات، حائز اهمیت خواهد بود.

ارائه راهکارهای نوین نگهداری محصولات باغی و صیفی جات، به منظور افزایش طول عمر دوره پسابرداشت محصولات در عین حفظ سلامت آن، جزو برنامه های شرکت دیهیم زراعت گستر می باشد.