برداشت محصولات کشاورزی، خصوصا محصولات باغی، یکی از پرهزینه ترین مراحل تولید می باشد. افزایش بهره وری در بخش برداشت میتواند موجب کاهش چشمگیر هزینه ها گردد که نهایتا موجب افزایش سود کشاورزی از یک طرف، و نیز افزایش قابلیت رقابت پذیری محصولات کشاورزی ایران در بازار صادراتی خواهد بود.

اصلاح شیوه های برداشت مستلزم استفاده از ماشین آلات و شیوه های مکانیزه برداشت است که خود نیازمند وجود زیرساخت های مناسب جهت استفاده از این ماشین آلات و روشها می باشد. این زیرساخت ها شامل چگونگی طراحی و احداث باغ و مزرعه از یک سو، و نیز شیوه نگهداری و برنامه ریزی مراحل پسابرداشت تا زمان مصرف محصول توسط مصرف کننده نهایی، از سوی دیگر خواهد بود.

ارائه راهکارهایی جهت کاهش هزینه های برداشت و نیز افزایش سرعت و راندمان آن، یکی ازبرنامه های اصلی شرکت دیهیم زراعت گستر می باشد.