رفع مسئولیت

علی رغم اینکه اهتمام ویژه ای در تدوین این وبسایت بعمل آمده است تا مطالب ارائه شده در آن مستند به منابع علمی معتبر و یا تجارب میدانی باشند، از آنجا که دانش بشری همواره در حال تغییر و تکامل است، آنچه که در مورد محصولات شرکت دیهیم زراعت گستر توسط مدیران آن کاملاً تضمین میگردد صرفا مشخصات فنی آنها (مانند جداول تجزیه ضمانت شده کودها) می باشد. اما چون خواص و آثاری که برای استفاده از این محصولات ذکر گردیده مبتنی بر دانش آکادمیک و یا تجارب میدانی می باشد، ممکن است در شرایط خاصی نتایج مورد نظر حاصل نشود.

بنابراین مدیران شرکت دیهیم زراعت گستر، در عین تضمین مشخصات فنی محصولات، نسبت به خواص و آثار استفاده از این محصولات و دیگر شیوه ها و راهکارهای فنی / کشاورزی ارائه شده در وبسایت، رفع مسئولیت مینمایند.