سرمازدگی یکی از پدیده های طبیعی مهم است که هرساله میتواند موجب خسارت خوردگی محصولات کشاورزی شود. شاید بتوان گفت که سرمازدگی، بیشترین اثر را در کاهش عملکرد محصولات کشاورزی نسبت به دیگر عوامل طبیعی دارا میباشد. فلذ شایسته است که به منظور ارتقای بهره وری کشاورزی، راهکارهای مناسبی برای مقابله با این پدیده اتخاذ گردد. میزان اهمیت این کار در سالهای اخیر و با تغییرات جوی به وجود آمده در وضعیت آب و هوا، بیشتر هویدا گردیده است.

میزان اثر سرمازدگی بر کاهش عملکرد محصولات مختلف کشاورزی، متفاوت میباشد. به عنوان نمونه در بین محصولات باغی، بادام و زردآلو معمولا بیشتر از سایر محصولات در معرض سرمازدگی بهاره هستند، چراکه شکوفه این درختان زودتر از دیگران باز میشود. طبق برخی گزارشها از منطقه شاهرود که یکی از قطبهای زردآلوی ایران میباشد، سرمازدگی بهاره باعث میشود که به طور معمول عمده محصول باغ در چهار سال از هر پنج سال از بین برود. یعنی به طور متوسط در دراز مدت باعث کاهش ٨٠% از عملکرد باغات شده است. این میزان خسارت البته در مورد سیب درختی خصوصا رقم گلدن دلشیز، که شکوفه آن حدود سه هفته پس از زردآلو باز میشود، بسیار کمتر بوده و در حدود ٢٠% میباشد.

روشهای مقابله با سرمازدگی به دو دسته کلی فعال و غیرفعال، تقسیم میگردد. روشهای حفاظتی فعال شامل اقداماتی است که شبهای وقوع یخبندان به منظور تعدیل و کاهش اثرات دماهای زیر صفر انجام میگیرد که عمدتا عبارتند از: استفاده از بخاری ها، ماشین های باد، بالگردها، آب پاش ها، آبیاری سطحی، عایق سازی با کف، مه سازها و روشهای فعال ترکیبی.

حفاظت غیر فعال شامل روشهایی است که در زمان قبل از وقوع فرا رسیدن شب های یخبندان انجام میشود تا مقاومت گیاه نسبت به سرما بالا رفته و یا سرمای رسیده و تابیده شده به گیاه کاهش یابد. برخی از این امور عبارتند از: انتخاب مکان مناسب، انتخاب گیاه مناسب، مدیریت زهکشی هوا، درختکاری در پوشش گیاهی، مدیریت تغذیه گیاه، هرس به موقع، سرمادهی به منظور تاخیر در شکوفه دهی، استفاده از مواد شیمیایی جهت تاخیر در شکوفه دهی، پوشاندن گیاه، خودداری از عملیات خاکورزی، آبیاری صحیح، حذف گیاهان پوششی، پوشاندن خاک، رنگ زدن تنه درخت و کنترل باکتری ها.

در این میان شیوه شرکت دیهیم زراعت گستر برای طراحی عملیات مقابله با سرمازدگی، استفاده از دستگاه‌های نوین باغی به عنوان روش فعال، علاوه بر بکارگیری بسیاری از اقدامات غیرفعال مذکور میباشد.