سیستم آبیاری و کنترل مکانیزه آن از چند جهت حائز اهمیت و تاثیر فراوان بر عملکرد محصولات کشاورزی میباشد. اول آنکه با توجه به بحران آب در سالهای اخیر، لزوم استفاده بهینه از منابع آب بر کسی پوشیده نیست، و لازمه دستیابی به این هدف، بکارگیری شیوه های نوین آبیاری به جای شیوه های قدیمی میباشد.

از طرف دیگر، شیوه آبیاری هم از لحاظ مقدار حجم آبی که در هر نوبت به گیاه داده میشود، و هم از لحاظ روش آبیاری و نیز نظم در زمان آبیاری، تاثیری مستقیم بر عملکرد محصولات هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت خواهد داشت.

توضیح آنکه اگر حجم آب داده شده به گیاه کمتر از نیاز آن باشد، گیاه تحت تنش کم آبی قرار خواهد گرفت. از طرفی ممکن است حجم آبی که به ظاهر به گیاه داده میشود کافی باشد، اما به علت ساختار فقیر خاک از لحاظ مواد آلی، آب خروجی از قطره چکانها به صورت سوزنی در خاک پایین رفته و به طور عرضی و شعاعی در خاک پخش نشود، که نهایتا در دسترس ریشه قرار نگیرد و باز هم گیاه تحت تنش کم آبی قرار بگیرد.

اگر حجم آب داده شده به گیاه بیشتر از نیاز آن باشد، باعث شسته شدن و خارج شدن مواد غذایی از دسترس ریشه میگردد. در مثال قبل اگر برای جبران تنش کم آبی به جای اصلاح روش آبیاری که منجر به پخش عرضی و شعاعی آب شود، حجم آب داده شده زیاد گردد، ممکن است باعث پدیده فرار مواد غذایی از دسترس ریشه شود.

آزمایشات انجام شده حاکی از افزایش عملکرد گیاه در زمانی که برنامه منظم روزانه داشته است، در مقایسه با برنامه غیر منظم، میباشد. از طرف دیگر آبیاری با تعداد دفعات بیشتر و طول زمانی کمتر، تاثیر بهتری نسبت به دفعات کمتر آبیاری در ازای طول زمان بیشتر آن دارد. به عنوان مثال اگر در یک باغ با سیستم آبیاری تحت فشار و قطره چکانی، لازم باشد که هر درخت در طول ٣ روز ١٢ ساعت آبیاری گردد، بهتر آن است که این حجم آب در طی هر روز ٤ ساعت به درخت داده شود تا اینکه به طور یکجا طی ١٢ ساعت اما یکبار در هر ٣ روز این کار انجام شود.

برنامه شرکت دیهیم زراعت گستر در خصوص سیستم آبیاری و کنترل مکانیزه، ارائه شیوه های نوین کنترل آبیاری است به گونه ای که از یک طرف میزان بهینه آب لازم با محاسبه میزان رطوبت خاک و دما و شرایط هوا مشخص گردد، و از طرف دیگر کنترل پمپ ها و شیر فلکه ها توسط سیستم خودکار و برنامه ریزی شده انجام شود تا علاوه بر کاهش احتمال خطا های اپراتور انسانی، امکان برنامه ریزی آبیاری هرروزه با توجه به محدودیت های معمول پمپها و منابع آبی مزارع فراهم گردد.