یکی از اهداف اصلی شرکت دیهیم زراعت گستر، افزایش عملکرد و بهره وری بخش کشاورزی خصوصا در زمینه باغداری میباشد. دراین میان، طراحی صحیح یک باغ جدید موضوع بسیار با اهمیتی است که بر عملکرد اقتصادی باغ در آینده و افزایش بهره وری آن تاثیر بسزایی خواهد داشت.
اینکه با توجه به شرایط اقلیمی و خصوصیات خاک و آب منطقه، چه محصولی برای کشت انتخاب شود، نوع ارقام و پایه های مناسب برای کشت، انتخاب سیستم کشت و طراحی نقشه باغ به طوری که عملیات داشت و برداشت در آینده بتوانند هرچه بهتر و بیشتر به صورت مکانیزه انجام گردند، همه و همه موضوعاتی است که میبایست به طور صحیح در مرحله طراحی مد نظر قرار گیرد و طراحی صحیح آنها باعث افزایش عملکرد و کاهش هزینه های تولید باغ خواهد شد.
با توجه به محدودیت منابع آبی، طراحی مناسب سیستم آبیاری و کنترل مکانیزه آن، موضوع دیگری است که در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.
علاوه بر آن، از آنجا که دو پدیده تگرگ و سرمازدگی، دو عامل طبیعی اصلی کاهنده عملکرد محصولات باغی هستند، و هرساله خسارات قابل توجهی را به باغداران وارد میکنند، شرکت دیهیم زراعت گستر راهکارهای مناسبی را در این زمینه ها نیز به مشتریان خود پیشنهاد میکند.